Terms of conditions

Algemene Voorwaarden van Angèle Boutique, gevestigd te Amstelveen.

15-11-2013

Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3 Prijzen en betalingen

Artikel 4 Levering
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
Artikel 7 Aansprakelijkheid
Artikel 8 Overmacht
Artikel 9 Intellectueel eigendom

Artikel 10 Persoonsgegevens
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 12 DiversenArtikel 1 Toepasselijkheid1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Angèle Boutique en op alle met Angèle Boutique aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Angèle Boutique is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.angèleboutique.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Angèle Boutique in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Angèle Boutique behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Angèle Boutique en/of het plaatsen van een producten bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten2.1 Alle aanbiedingen van Angèle Boutique zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Angèle Boutique behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Angèle Boutique komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Angèle Boutique gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als (een vermoeden van) bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Angèle Boutique garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Angèle Boutique vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld onder het kopje verzenden.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Angèle Boutique kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald:

  • iDeal
  • PayPal
  • Creditcard

3.7 Angèle Boutique is gerechtigd iedere overeenkomst, waarvoor enige verschuldigde betaling zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, door middel van een (elektronische) schriftelijke mededeling ongeldig te verklaren.

Artikel 4 Levering4.1 Angèle Boutique heeft de op de website aangeboden producten op voorraad. Bestellingen worden na betaling zo snel mogelijk afgeleverd:

  • Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde producten in de regel binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de betaling.
  • De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending vindt plaats via pakketpost van PostNL of enig andere geschikte transporteur.

4.4 De verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van PostNL. Deze worden berekend aan de hand van het totaal gewicht van de bestelde producten en verpakkingsmateriaal. Angèle Boutique is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via PostNL. De klant is gehouden om artikelen op eigen kosten te retourneren.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van producten van Angèle Boutique gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Angèle Boutique verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de productendoor Angèle Boutique aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Angèle Boutique zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht 6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Angèle Boutique daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Angèle Boutique de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (14) werkdagen na aflevering aan Angèle Boutique te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Retourzendingen dienen altijd voldoende gefrankeerd en in originele envelop/verpakking te worden geretourneerd.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Angèle Boutique zorg voor terugbetaling binnen zeven (7) werkdagen van het door de Klant aan Angèle Boutique betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid7.1 Angèle Boutique is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant Angèle Boutique. Angèle Boutique is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 Indien Angèle Boutique, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht8.1 In geval van overmacht is Angèle Boutique niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Angèle Boutique, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Angèle Boutique, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Angèle Boutique vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van de bestelling;
  • de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
;
  • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
  • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Angèle Boutique neemt te allen tijde de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.

10.3 Angèle Boutique verstrekt geen klantgegevens aan derden, zonder dat de klant daarvoor eerst uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).

Artikel 12 Diversen12.1 Angèle Boutique is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59157348

12.2 Het BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van Angèle Boutique is: 218942308B01

12.3 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Angèle Boutique, met email-adres info@angeleboutique.nl of per post aan Angèle Boutique, Noorddammerweg 76, 1187 ZT Amstelveen.

12.4 Betalingen van bestelde producten kunnen worden verricht op Rabobanknummer: 133840603 t.n.v Angèle Boutique te Amstelveen. Voor internationale betalingen kunt u gebruik maken van: IBAN nr: NL46RABO0133840603, BIC nr: RABONL2U

12.5 Wanneer door Angèle Boutique gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Angèle Boutique deze algemene voorwaarden soepel toepast.